top of page

LSSO veiklos strategija 2017 m. - 2020 m.

Dalyvaudami sveikatos priežiūros pertvarkos procesuose sieksime įtakoti sveikatos politiką, apginti slaugos specialistų bei pacientų interesus, užtikrinti pažangias profesines žinias bei praktinius įgūdžius.

Strateginės veiklos kryptys:

 • Slaugos specialistų profesinės veiklos plėtojimas

 • Slaugos specialistų bendruomenės vienijimas ir stiprinimas;

 • Socialinio dialogo inicijavimas, vykdymas ir plėtra tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu (įstaigos) lygiu;

 • Slaugos specialistų darbo, socialinių, ekonominių sąlygų gerinimas;

 • Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros gerinimas;

 • Nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtra;

 • Slaugos mokslo tyrimais grįstos praktikos diegimas.

Organizacinės veiklos prioritetai:

 • LSSO veiklos aktyvinimas visuose struktūriniuose padaliniuose;

 • Dalyvavimas nacionalinėje sveikatos politikoje;

 • Slaugos specialistų bendruomenės interesų atstovavimas;

 • Socialinio dialogo plėtra bei partnerystės stiprinimas;

 • Nuolatinis LSSO narių švietimas, konsultavimas, informavimas, aktyvinimas profesinės veiklos srityse;

 • LSSO narystės didinimas ir ekonomikos stiprinimas.

Profesinės veiklos prioritetai:

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais sieksime įtakoti:

 • Teisinį profesijos reguliavimą bei savireguliaciją;

 • Slaugos paslaugų plėtrą bei finansavimo sistemos tobulinimą;

 • Slaugos specialistų žinių, gebėjimų, kompetencijų ir motyvacijos ugdymą;

 • Lyderystės ugdymą;

 • Slaugos mokslinių tyrimų plėtrą ir jų rezultatų įdiegimą praktikoje.

Dalyvausime nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose,

 • Profesiniuose;

 • Profsąjunginiuose;

 • Teisiniuose, ekonominiuose.

LSSO Direktorių Taryba, siekdama įgyvendinti strateginius tikslus:

 • Parengs veiksmų planus LSSO struktūrų lygmenyse bei atliks strateginio koordinatoriaus vaidmenį;

 • Vykdys organizacinės, profesinės, profsąjunginės veiklos plėtrą;

 • Vystys socialinį dialogą su Vyriausybės institucijomis, kitais socialiniais partneriais, siekdama profesinių, darbo, socialinių ir ekonominių slaugytojų problemų sprendimo;

 • Parengs strateginių veiksmų bei priemonių finansavimo strategiją, paremtą esama naryste bei lobistine veikla;

 • Plėtos nacionalinius ir tarptautinius ryšius bei bendradarbiavimą.

Plėtodama profesinę ir profsąjunginę veiklas, LSSO DT galės atitinkamai išplėsti veiklos apimtis, jas detalizuoti papildomuose priemonių ir jų įgyvendinimo planuose.

Koordinuota organizacinė bei profesinė LSSO veikla padės įgyvendinti strategijos veiksmų planus 2017-2020 metais.

Siekdama gerinti gyventojų sveikatos priežiūrą, užtikrinti tinkamas ir saugias slaugytojų darbo sąlygas bei plėtoti slaugos paslaugas, LSSO bendradarbiaus su Vyriausybės institucijomis, politikais, nevyriausybinėmis organizacijomis, pacientų ir kitų sveikatos specialistų organizacijų atstovais, visuomene, kitais socialiniais partneriais.

 

LSSO IX- asis Kongresas

2016 m. lapkričio mėn. 18 d.

Vilnius

bottom of page