top of page

Vebinaro „Sveikatos priežiūros darbuotojų migracijos tendencijos Europos Sąjungoje“ apžvalga

Virtualus seminaras

“Sveikatos priežiūros darbuotojų migracijos tendencijos Europos Sąjungoje”

Vasario 2-oji, 16:00-17:30val.Renginio pristatymas


Gyvybė ir sveikata visose Europos tautose yra vienas iš svarbiausių gerovės ramsčių. Sveikatos vertė yra kultūrinis mūsų civilizacijos pagrindas.

ES piliečiai, net ir atsargiai vertindami didelę mokesčių naštą, prašo suteikti daugiau kokybiškų sveikatos paslaugų ir sutinka finansuoti didesnes sąskaitas už sveikatos apsaugą iš bendrųjų mokesčių ar sveikatos draudimo įmokų. Dešimtmečiais sveikatos paslaugų paklausa augo sparčiau nei visa ekonomika, didindama BVP išlaidų dalį, skiriamą sveikatos priežiūrai. Santykinis sveikatos sektoriaus vaidmuo didėjo XX amžiuje ir XXI amžiuje toliau auga. Naujausi turimi Eurostato duomenys apie euro zoną (2017 m.) Rodo, kad užimtumas sveikatos srityje viršijo 9720 tūkst. Ir yra beveik dvigubai didesnis nei žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, kasybos ir pagrindinių metalų gamybos sektoriuose, kurie dominavo Europos politikoje Europos integracijos pradžioje.


Įspūdinga sveikatos sektoriaus dinamika daugumoje EBPO šalių, atsižvelgiant į daugumą naujausių prognozių, greičiausiai tęsis bent iki 2030 m.. Dinamika sukuria galimybes, bet tuo pačiu yra susijusi su rizika. Pavyzdžiui, laisvas žmonių judėjimas yra atviros ir integruotos Europos kertinis akmuo. Vis dėlto masinė europiečių migracija, ypač iš rytų į vakarus, kelia nerimą tiek darbuotojus rengiančioms, tiek priimančioms valstybėms narėms. Europa pirmauja pasaulyje pagal pagrindines visuomenės sveikatos savybes, tačiau COVID-19 aiškiai parodė ribotą visų Europos sveikatos sistemų atsparumą.

Internetinio seminaro tikslas buvo apmąstyti sveikatos priežiūros darbo rinkos raidą Europoje, ypatingą dėmesį skiriant darbo jėgos migracijai, pažvelgti į įrodymus apie „stumiančius ir traukiančius“ veiksnius, lemiančius darbo jėgos migraciją sveikatos priežiūros sektoriuje.

Internetinis seminaras yra neatsiejama trejų metų projekto „Dirbkime kartu siekiant spręsti sveikatos darbuotojų mobilumą Europoje“ dalis. Apie projekto pradžią buvo viešai paskelbta Europos sveikatos forume „Gastein 2020“. Projekto rėmuose numatyta organizuoti 12 internetinių seminarų, skirtų spręsti nevienodą sveikatos priežiūros darbuotojų pasiskirstymą Europoje, dalyvauti kuriant politiką, skirtą remti regionus, kuriems sunku pritraukti sveikatos priežiūros darbuotojus, taip pat skatinti sveikatos specialistų mokymą ir švietimą pagal bendruosius standartus kartu su priemonėmis, skirtomis apsaugoti sveikatos priežiūros darbuotojų iš viso pasaulio teises.

Interneto seminaro išvados bus parengtos ir išplatintos per 2 savaites po seminaro.Darbotvarkė


Europinės vertybės ir sveikatos priežiūros darbo jėgos mobilumas: kaip rasti pusiausvyrą tarp laisvo darbo jėgos judėjimo, visuotinės sveikatos apsaugos, vienodo sveikatos paslaugų prieinamumo visiems ES gyventojams?

Pranešėjas Vytenis Andriukaitis*


Naujausios sveikatos darbuotojų tarptautinio judėjimo Europoje ir EBPO tendencijos, pranešėjas OECD atstovas*


Sveikatos ataskaitų sistema kaip sveikatos priežiūros darbo jėgos valdymo priemonė, pranešėjas Markus Schneider*


Neoptimalus sveikatos priežiūros darbo jėgos paskirstymas valstybėse narėse: Medicinos ‘dykumos‘ Europoje, lektorius – Wemos atstovas*


Tendencijos, galinčios pakeisti tarptautinius migracijos modelius Europos Sąjungoje: Lietuvos atvejo analizė, Gediminas Černiauskas*


Klausimai, atsakymai


* išsami informacija apie pranešėjus - straipsnio pabaigoje 

Renginio apžvalga:


Renginio vedėjas Joe Lynam pasveikino dalyvius ir pradėjo renginį.


Pranešimai:


Europinės vertybės ir sveikatos priežiūros darbo jėgos mobilumas: kaip rasti pusiausvyrą tarp laisvo darbo jėgos judėjimo, visuotinės sveikatos apsaugos, vienodo sveikatos paslaugų prieinamumo visiems ES gyventojams? Pranešėjas Vytenis Andriukaitis


Pranešėjas apžvelgė sveikatos darbuotojų migracija ES, teigė, kad reikalingas standartų ir reikalavimų suvienodinimas šalyse. Pristatė savo veiklą

Pranešėjas teigė, kad svarbu įvertinti sveikatos darbuotojų resursus šalyse ir jų pokyčių tendencijas. Taip pat numatyti tarptautinio judėjimo ir migracijos tendencijas.

Sveikata yra fundamentali teisė ir tai yra svarbu pasauliui. Svarbu nepalikti nieko nuošalyje, užtikrinti sveikatos paslaugų visuotinumą. Tam reikia tinkamų darbuotojų ir pakankamo jų skaičiaus. Europoje yra sveikatos darbuotojų trūkumas. Svarbu užtikrinti tinkamą reguliaciją.ES turi prisiimti daugiau atsakomybės sveikatos resursų planavime. ES pradėti debatai šiais klausimais– mokslininkai, politikai, vietinių institucijų atstovai kviečiami pasidalinti idėjomis.

Darbuotojų migracija vyksta daugiausiai iš skurdesnių šalių į turtingesnes.

Tai lemia sociodemografinės, organizacinės, ekonominės, politinės priežastys.

Reikia užtikrinti, kad naujai atvykstantiems specialistams turi būti užtikrinamos lygios galimybės. Komercializacija, privatizacija, be solidarumo, be pasidalijimo atsakomybe sukuria sąlygas piktnaudžiavimui.

Ypatingą sveikatos sistemų pažeidžiamumą padėjo atskleisto corona viruso sukelta pandemija, kuomet sveikatos sistemos patyrė milžiniškus iššūkius.

Sveikatos sistemos kovoja dėl teikiamų paslaugų užtikrinimo ir įrangos, saugos priemonių. Gydytojai, slaugytojai, savanoriai yra šių dienų herojai. Juos sveikiname ir didžiuojamės.

Reikia pripažinti, kad sveikatos sistemų poreikiai didėja, tai sąlygoja patiriami iššūkiai. Personalo stoka. Priemonių stoka. Vakcinacijos iššūkiai. Trūksta sveikatos resursų, darbuotojų, ypač slaugytojų. Reikia suvokti šiuos pokyčius bei didėjančius pooreikius. Fundamentalus klausimus, kaip subalansuoti tikslus ir esamas situacijas, ką daryti toliau. Laisvas darbuotojų judejimas neturi veikti destruktyviai – kilmės šalyje turi likti profesionalūs darbuotojai vidaus sveikatos paslaugų užtikrinimui.

Yra milžiniškas Europos solidarumo poreikis. Šiandien ekspertai padės suvokti kompleksinę situaciją darbuotojų mobilumo srityje. Norint spręsti problemas, reikia ivairių lygių politinių sprendimų.

Reikia sprendimų, kad rezultate išloštų šalis – donorė ir priimėja. Svarbu užtikrinti sveikatą visiems. ES turi buti stipresnė sveikatos srityje. Tam yra įkurtas Europos sveikatos ir tvarios plėtros institutas .„Naujausios sveikatos darbuotojų tarptautinio judėjimo Europoje ir EBPO tendencijos“, Jean-Christophe Dumont.


Pranešėjas kalbėjo apie migracijos statistiką, darbuotojų etiško verbavimo kodeksą. Darbuotojų migracija ES didėja, migrantų skaičius padvigubėjo per pastarąjį dešimtmetį. Vyksta edukacijos internacionalizacija, atvyksta mokytis tarptautiniai studentai , jų skaičius didėja, kai kuriose įstaigose sudaro iki 50 proc. studentų.

Yra ir politinis kontekstas,įvairūs įtakojantys veiksniai,- brexit sutartis, covid-19 pandemija, kurie sukelia nestabilumą ir įtakoja migraciją bei darbuotojus, teikiancius sveikatos paslaugas.


Tendencijos: Didėja užsienyje gimusių gydytojų ir slaugytojų skaičius, taip pat užsienyje baigusių studijas gydytojų ir slaugytojų skaičius, migracija. Darbuotojai tamp avis labiau nepriklausomi nuo savo šalies, nebijo išvykti mokytis ir dirbti kitur.Sveikatos ataskaitų sistema kaip sveikatos priežiūros darbo jėgos valdymo priemonė, pranešėjas Markus Schneider


Pranešėjas teigė, kad sveikatos apsaugos sistemos nukencia dėl darbuotojų migracijos. Reikalingos išsamios šalių ataskaitos apie sveikatos sistemas šalyje. Svarbu vertinimo priemonės, kurių pagalba galima įvertinti darbuotojų trūkumą.


Reikia analizuoti priežastis, kodėl vystosi darbuotojų trūkumas, kodėl nėra ataskaitose įtraukti sveikatos darbuotojai. To pasekoje itin trūksta statistinių duomenų ir prognozių. Taip pat svarbu darbuotojų teisių ir darbo sąlygų užtikrinimas šalyse, į kurias atvyksta darbuotojai. Svarbu, kad jie galėtų dirbti pagal savo praktiką bei gebėjimus. Šiuo metu dažna situacija, kad atvykęs gydytojas šalyje dirba slaugytojo dartbą, slaugytojas- slaugytojo- padėjėjo.Tendencijos, galinčios pakeisti tarptautinius migracijos modelius Europos Sąjungoje: Lietuvos atvejo analizė, Gediminas Černiauskas


Pranešėjas apžvelgė migracijos tendencijas bei galimas ateities prognozes. Lietuvos gyventojų skaičius nuo 1990 mažėja, neliko beveik 1 mln. Gyventojų. Ateities migracijos tendencijos išlieka panašios. BVP augimas – mažėja. Mažėja ir sveikatos išlaidos, procentas, skiriamas nuo BVP sumažėjo nuo 6,5 – to 6,2 proc.

Vienas iš galimų scenarijų – darbuotojai migruos dėl specialistų pertekliaus šalyje, o ne dėl blogų darbo sąlygų.

Šiuo metu emigracija laikinai sumažėjusi, tačiau prognozuojama, kad ir vėl didės (dabartinį sumažėjimą įtakojo covid-19, brexit sutartis).Neoptimalus sveikatos priežiūros darbo jėgos paskirstymas valstybėse narėse: Medicinos ‘dykumos‘ Europoje, lektorius – Wemos atstovė Corinne Hinlopen


Neoptimalus sveikatos priežiūros darbo jėgos paskirstymas valstybėse narėse: Medicinos ‘dykumos‘ Europoje, lektorius – pranešėja Corinne Hinlopen, Wemos.

Pranešėja pristatė vykdomą projektą, kuris vertina sveikatos darbuotojų pasiskirstymo problemas. Lektorė minėjo terminą “medicinos dykumos”, šiuo terminu vadinamos - izoliuotos zonos, kur gyventojams užtikrininama mažai medicines paslaugu, mažėja medikų skaičius, darbuotojų komandų stoka, neužtikrinami gyventojų sveikatos poreikiai. Svarbu numatyti, kaip su tokiomis situacijomis kovoti, kaip elgtis. Nelygiateisiškumas, sveikatos paslaugų prieinamumo ribotumas atsiliepia gyvetojų sveikatai. Tokiose srityse trūksta ne tik medikų paslaugų, bet ir kitų reikalingų paslaugų– mokyklų, visuomeninio transporto tinklo, didėja ekonominis pažeidžiamumas, nukenčia gyventojų gerovė.Diskusijoje lektoriai atsakė į klausytojų klausimus dėl darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimo naujoje šalyje, covid- 19 vakcinacijos problemų, visų šalių įsitraukimo į sveikatos darbuotojų trūkumo problemos sprendimą, aktyvesnio ES lygmens institucijų dalyvavimo darbuotojų sveikatos darbuotojų trūkumo propblemos sprendime.

Seminaro rezultatatai bei išvados bus suformuluotos per 2 savaites po renginio.

Jas gavę, pasidalinsime.LSSO biuro informacija 


Vebinaro pranešėjai ir moderatoriai


Vytenis Povilas Andriukaitis 2014–2019 m. Dirbo Europos Komisijos nariu sveikatos ir maisto saugos klausimais. Vytenis Andriukaitis praktikavo chirurgiją daugiau nei 20 metų. 1990 m. Jis buvo vienas iš 1992 m. Priimtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos bendraautorių. 6 kadencijas buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys. Jis vadovavo Lietuvos delegacijai į Europos ateities suvažiavimą. Buvęs Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras (2012-2014).


Jean-Christophe Dumont, PhD, OECD Tarptautinės migracijos skyriaus vadovas Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų direktorate nuo 2011 m. Jis atėjo į OECD sekretoriatą 2000 m., kad dirbtų tarptautinės migracijos klausimais. Jis prižiūri OECD metinį leidinį apie migraciją, „International Migration Outlook“ ir parengė daugybę publikacijų apie tarptautinės migracijos ekonominį poveikį, taip pat apie migracijos valdymą ir imigrantų bei jų vaikų integraciją į darbo rinką EBPO šalyse. Jis taip pat dirbo migracijos ir plėtros klausimais bei su tarptautiniu sveikatos darbuotojų mobilumu. Jis turi plėtros ekonomikos mokslų daktarą Paryžiaus IX-Dauphine universitete ir buvo mokslinis bendradarbis Lavalo universitete, Kvebeke, Kanadoje.


Dr. Markus Schneider, Vokietijos konsultacinės bendrovės „BASYS“ direktorius, turintis įrodytą patirtį Vakarų Europos sveikatos priežiūros sistemų tyrimų ir modeliavimo srityse bei konsultavęs daugumoje Vidurio ir Rytų Europos šalių - 35 metų patirtis sveikatos, socialinių reikalų srityse ekonominėse sistemose nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Per BASYS teikia žinias Europos Sąjungos Komisijai, Pasaulio bankui, EBPO, PSO, ministerijoms ir kitoms organizacijoms. „BASYS“ siekia konsultavimo kokybės, kompetencijos ir verslumo.


Corinne Hinlopen, Wemos, studijavo sociologiją ir plėtros studijas Vageningeno universitete (Nyderlandai), įgijo sveikatos mokymo ir visuomenės sveikatos specializacijas. 2001 m. įgijo visuomenės sveikatos magistro laipsnį Nyderlandų visuomenės sveikatos mokykloje, o po to dirbo su įvairiomis Nyderlandų visuomenės sveikatos organizacijomis infekcinių ligų, maisto ir mitybos, neužkrečiamųjų ligų, sveikatos stiprinimo ir sveikatos bei ligų prevencijos srityje. Dar kartą supratusi, kad norint ilgalaikio (visuomenės) „Sveikatos visiems“ tobulinimo reikia atlikti tarpšakinius, sisteminius pokyčius ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Corinne nusprendė dirbti tarptautinėje advokatūroje ir 2014 m. prisijungė prie „Wemos“. Būdama pasaulinės sveikatos politikos tyrėja, ji daugiausia dėmesio skiria žmogiškiesiems ištekliams sveikatos srityje, sveikatos sistemoms, darnaus vystymosi tikslams ir mėgsta mesti iššūkį institucijoms dėl jų indėlio į pasaulines viešąsias gėrybes sveikatos srityje.


Sveikatos ekonomikos mokslų daktaras Gediminas Černiauskas turi daugiau nei 20 metų darbo patirtį Lietuvos Vyriausybėje (sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas, sveikatos apsaugos ministras, ministro pirmininko patarėjas), akademinėse institucijose (sveikatos ekonomikos profesorius MykoloRomerio universitete, Vilnius) ir konsultavimo paslaugų sektoriuje (projektai Rytų Europoje, Kaukaze, Centrinėje Azijoje). Baigė Vilniaus universitetą, studijavo Londono ekonomikos mokykloje.


Renginio vedėjas Joe Lynam: yra gerbiamas transliuotojas ir moderatorius, dešimtmetį buvęs vyresniuoju BBC verslo korespondentu. Dabar jis pristato „BBC Radio 4“ ir „World Service“ aktualijų laidą „The Newsroom“. Joe pelnė daugybę apdovanojimų už savo originalią žurnalistiką. Jis yra „Today“ programos, „Newsnight“, „BBC One Breakfast“, „Five Live“ ir „BBC News Channel“ korespondentas.


79 views

Comments


bottom of page