top of page

VDI - apie diskriminaciją dėl amžiaus darbo vietose

http://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3366


Diskriminacija dėl amžiaus ir jos apraiškos darbo santykiuose


Diskriminacijos sąvoka


Diskriminacijos sąvoką įtvirtina Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas. Diskriminacija – tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.


Diskriminacijos dėl amžiaus apraiškos darbo santykiuose


Darbuotojų lyčių lygybę ir nediskriminavimą kitais pagrindais įtvirtina Lygių galimybių įstatymas bei Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Šie įstatymai numato pareigą darbdaviui įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Tai reiškia, kad, esant bet kokių darbdavio santykių su darbuotojais, tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti amžiaus ar kitais pagrindais dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, ar kitais įstatymuose nustatytais pagrindais yra draudžiami.


Apie tai plačiau skaitykite:

VDI informacija
11 views

Comments


bottom of page