top of page

VASPVT informuoja: KURIAMA KOMPETENCIJŲ PLATFORMA




Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) vykdo projektą „Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos sukūrimas“, juo siekiama sukurti vieningą informacinę sistemą (toliau – Kompetencijų platforma), kurios tikslas – kaupti asmens, visuomenės, papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros bei kitos sveikatinimo veiklos ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ar kompetencijos įgijimo duomenis, jų pagrindu vykdyti specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo planavimą, jo vykdymo stebėseną, vertinimą, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

Kompetencijų platforma – skaitmenizuotas įrankis sveikatos priežiūros specialistams, padėsiantis kaupti profesinės kvalifikacijos tobulinimo ar kompetencijos įgijimo duomenis.

Akreditavimo tarnyba kartu su partneriais – Valstybine vaistų kontrolės tarnyba, Higienos institutu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Vilniaus universitetu – kurs Kompetencijų platformą. Ši platforma bus reikšminga ne tik projekto partneriams, bet ir projekte dalyvaujančioms švietimo įstaigoms, tobulinimo organizatoriams bei patiems specialistams ir jų darbdaviams.

Sveikatos sektoriaus skaitmenizacija šiandieną įgauna vis didesnę svarbą – ji ne tik prisideda prie efektyvesnio partnerių bendradarbiavimo, bet ir sprendžia specialistų tobulinimo problemas. Svarbu, jog specialistai galėtų rasti visas kvalifikacijos tobulinimo programas vienoje vietoje, galėtų planuoti savo tobulinimą. Taip pat remdamiesi Kompetencijų platformoje sukauptais duomenimis, galėtų įsivertinti savo atliktą tobulinimąsi bei identifikuoti poreikį tobulinti trūkstamas kompetencijas.

Akreditavimo tarnyba, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, vykdydamos specialistų ir įstaigų licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą, naudosis Kompetencijų platformoje sukauptais duomenimis apie specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą. Tai reikšmingai sumažins administracinę naštą specialistams ir įstaigoms, atliekant licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą kas penkerius metus, nes specialistams ir jų darbdaviams nebereikės kaupti pažymėjimų apie išklausytus tobulinimo renginius ir jų teikti Akreditavimo tarnybai, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai.

Švietimo įstaigos ir tobulinimo organizatoriai (universitetai, kolegijos, mokymo centrai, specialybės draugijos, kitos švietimo institucijos, vykdančios specialistų tobulinimo kursus) į Kompetencijų platformą teiks duomenis apie vykdomas ir suderintas tobulinimo programas bei apie kiekvieno specialisto išklausytus profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginius. Higienos institutas tvirtins duomenis apie suderintas profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas.

Sveikatos politikai nacionaliniu lygmeniu stebės ir planuos specialistų kvalifikacijos tobulinimo prioritetines kryptis. Esant ekstremaliai situacijai ar atsiradus poreikiui, bus galima greitai ir efektyviai identifikuoti reikiamos kompetencijos specialistus, organizuoti mokymus, siekiant suteikti jiems naujas ar tobulinti turimas kompetencijas, bei juos pasiekti per jų asmenines paskyras Kompetencijų platformoje.

Norime pasidžiaugti, kad šiuo metu specialistai aktyviai naudojasi Akreditavimo tarnybos elektroninėmis paslaugomis ir teikia paraiškas spaudo numerio suteikimui, licencijos išdavimui, licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai, licencijos patikslinimui, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimui. 2021 m. elektroninėmis paslaugomis pasinaudojo apie 99 proc. visų paraiškas teikusių specialistų. Šios elektroninės paslaugos teikiamos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų licencijų registro (toliau – LICREG) duomenų pagrindu. Kuriant Kompetencijų platformą, ji bus integruojama su jau sukurtu ir specialistams žinomu bei plačiai naudojamu LICREG funkcionalumu, susiejant ją su specialistų paskyromis, kuriose jau yra sukaupta licencijavimo procese naudojama informacija bei dokumentai. Atitinkamai Kompetencijų platforma bus integruojama su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vaistinių preparatų informacine sistema (VAPRIS), kurioje vykdomas farmacijos specialistų licencijavimo procesas bei Higienos instituto Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registru.

Sukurta Kompetencijų platforma bus atvira, lanksti, užtikrinanti didesnį specialistų licencijavimo, įskaitant licencijuojamos veiklos priežiūrą, bei šių specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo procesų skaidrumą ir prieinamumą, mažinanti administracinę naštą specialistams ir įstaigoms.



Informacija: www.vaspvt.lt

173 views

Comments


bottom of page