top of page

Vasario 12d. įvyko SAM atstovų susitikimas su medikų profesinėmis sąjungomis

Updated: Feb 15, 2021

Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama socialinio dialogo su sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis organizacijomis, š.m. vasario 12 d. organizavo nuotolinį susitikimą, kurio tikslas - susipažinti ir aptarti aktualius profesinių sąjungų keliamus klausimus bei ateities darbus.

SAM ir medikų profesinių sąjungų susitikimui pirmininkavo SAM viceministrė Živilė Simonaitytė

Susitikime dalyvavo SAM Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė, SAM Teisės skyriaus vedėja Martyna Mickė, medikų profesinių sąjungų pirmininkai. LSSO atstovavo prezidentė Aušra Volodkaitė.

Viceministrė informavo apie situaciją sveikatos sektoriuje ir apie tai, ką dirba Sveikatos apsaugos ministerija bei ateities planus.

Viceministrė informavo, kad po 2020m. įvykusių rinkimų susikūrus naujai Vyriausybei ir paskyrus naują Sveikatos apsaugos ministrą, reikėjo greit peržiūrėti Valstybės biudžetą. Naujai suformuota Vyriausybė turėjo dirbti su patikslintu Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetu. Patikslintam biudžete buvo pasigesta keleto dalykų: nebuvo numatytos lėšos su covid-19 dirbančių medikų darbo užmokesčio priedų. Taip pat 2021 metams suplanuota mažiau lėšų vaistų kompensavimui, nei faktiškai reikėjo 2020m. Tai lemia finansavimo problemas ir lėšų stygių.

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) kolektyvinėje sutartyje (2018m) numatytos nuostatos ir Minimalios mėnesinės algos (MMS) didėjimas numato poreikį kompensuoti didėjančias Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) išlaidas, susijusias su didėjančiu sveikatos priežiūros darbuotojų darbo užmokesčiu. Deja, biudžete nebuvo numatytos tam tikslui skirtos lėšos.

Premjerė su ministrais aptarinėjo išlaidas – diskutavo , ką galima padaryti, kad būtų išpildyti Vyriausybės įsipareigojimai ir būtų pateisinti medikų lūkesčiai. Tačiau šiuo metu svarbu išgyventi 2021metus, kur vis dar aktyviai tenka kovoti su covid-19 plitimu ir pasėkmėmis.

2021 m biudžete numatyti papildomi 45 mln eur., kurie bus skirti su covid-19 pacientais dirbančių sveikatos priežiūros specialistų atlyginimų priedams. Numatytas vaistų kompensavimas pacientams. Deja, biudžete nebuvo numatytos lėšos vakcinų įsigijimui, nors turėjo būti numatytos. Vakcinos dozių reikia daug, todėl Vyriausybei teko skirti 65 mln. Eur vakcinoms. Taip pat svarbios kitos su covid-19 valdymu susiję išlaidos – asmens apsaugos priemonių įsigijimas, sunkiausių pacientų gydymui skirtų vaistų pirkimai. Taip pat reikia finansuoti vakcinų transportavimą, įsigyti vakcinavimui skirtas priemones, covid-19 testus, reagentus, atsiskaityti su laboratorijom. Tokias išlaidas teko įtraukti į biudžetą.

Vertinant pagal 2020 m. duomenis, tik per lapkričio ir gruodžio mėn. covid-19 infekcijos suvaldymui išleista 30 mln eur.

Premjerė savo pasisakymuose teigė, kad Vyriausybė nori prisidėti prie pasidažėjimo – siekti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties tikslo – kompensuoti įstaigų patiriamas išlaidas, kurios susidarė padidėjus MMA (kuomet medikų darbo užmokesčio nustatymo tvarkoje darbo užmokesčio skaičiavimas susietas su šalies MMA. Tam 2021m. reiktų papildomų 50 mln. eur. Šiuo metu naudojami Valstybės pasiskolinti pinigai, nes psdf tiek nesukaupia.

Šiuo metu buvo nutarta mėginti su esamom lėšom išgyvent pusmetį be papildomo įkainio už paslaugas didinimo, o jei pavyks susitvarkyti su su covid-19 suvaldymui skirtom išlaidom, nuo metų vidurio (2021m. liepos mėn.) vėl grįžti prie medikų DU išlaidų kompensavimo klausimo.

Taip pat viceministrė informavo apie SAM nuveiktus darbus: gauti įvairių asociacijų raštai dėl prašymų išplėsti kolektyvinės sutarties apimtis. Taip pat informavo, kad suformuota SAM komanda, kuri dirbs su medikų darbo užmokesčio klausimais. Per 6 mėn planuojama įvertinti situaciją, numatyti ateities planus.


Po viceministrės pasisakymo buvo pasiūlyta išklausyti profesinių sąjungų atstovus, pirmiausiai suteikiant žodį LNSS šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusioms profesinėms sąjungoms.

LGS vadovas L. Labanauskas informavo, kad LNSS KS pasirašę 4 profesinės sąjungos, kurios jau kreipėsi į Vyriausybę dėl derybų atnaujinimo ir dėl sutarties pasirašymo 2021 metams, ją atnaujinus ir papildžius. Šakos sutartis numato ne tik medikų atlyginimų kėlimą, numatomos ir kitos lengvatos, kurios darbuotojams yra svarbios. Peržiūrint sutartį galimai bus galima įtraukti naujų pasiūlymų, papildymų,- profsąjungos pasirengę viską aptarti ir derėtis.

Taip pat svarbu kalbėti apie darbo užmokesčio kontrolės mechanizmus, analizuoti darbo užmokesčio situaciją įstaigose, kadangi dalis įstaigų ne visus gautus pinigus skiria darbuotojų atlyginimų kėlimui,


LSADPS pirmininkė A. Baublytė – teigė, kad derybas dėl 2022m LNSS sutarties turime pradėti dabar. Taip pat įvardijo problemas - kad 2021m. ASP įstaigose pusė organizacijų darbo apmokėjimo tvarkose nuo 2021m. sausio mėn., nepakeitė bazinio dydžio, nors turėjo tai padaryti,atsižvelgiant į kylantį MMA. Įstaigose lėšos daugiausia skiriamos covid-19 priedams mokėti ir asmens saugos priemonėms įsigyti. taip pat svarbu atnaujinti atlyginimų monitoringo darbo grupę, kadangi pastaruoju metu sunku vertinti realią situaciją apie atlyginimų dydžius, nes VLK nėra naujausios informacijos apie medikų darbo užmokesčius.


LSSO prezidentė Aušra Volodkaitė padėkojo už kvietimą dalyvauti susitikime, kad pagaliau vyksta dialogas ir svarstomi medikams svarbūs klausimai, taip pat išreikškė apgailestavimą dėl įvardintų finansinių problemų.

Aušra Volodkaitė informavo, kad LSSO pasirašė kreipimąsi su kitomis medikų profesinėmis sąjungomis ir LNSS šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo derybose dalyvaus, kai tik jos bus pradėtos. Taip pat išreiškė pageidavimą, kad ir toliau veiktų jau minėta medikų darbo užmokesčio monitoringo darbo grupė prie SAM, kurioje buvo galima įvertinti medikų darbo užmokesčius visose įstaigose bei aptarti susijusius klausimus ir analizuoti duomenis, kodėl darbo užmokesčiai nėra keliami, kaip numatyta ir kokios priežastys tai lemia (pvz. Kai kuriose įstaigose egzistuoja ydinga praktika darbo užmokesčio priedus perkelti prie pagrindinio atlyginimo ir taip palikti atlyginimą jo realiai nepadidinus).

Taip pat akcentavo apie nerimastingus atgarsius iš kai kurių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose yra nepalankus psichologinis klimatas - įstaigų darbuotojai, slaugytojai kaltinami dėl covid -19 infekcijos plitimo įstaigose ir patiria gąsdinimus iš administracijos dėl to sumažinti darbo užmokesčio priedus. Situacija labai įtempta ir reikalaujanti papildomo tyrimo bei vertinimo.

Taip pat išsakė problemas dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo, kuomet slaugytojai dalį laiko dirba bendruose skyriuose ir dalį- pacientų izoliavimo palatose, kuriose guli karantinuoti pacientai kol bus gauti covid-19 testų atsakymai. Jei paaiškėja, kad pacientai susirgo covid – 19 liga, kaip reikia skaičiuoti realias darbo valandas dirbant su covid- pacientu ir bendrame skyriuje.

Taip pat paminėjo didėjančių slaugytojų darbo krūvių problemas covid-19 pandemijos metu, kai įstaigose trūksta slaugytojų dirbti su sunkiais covid-19 pacientais ir kituose skyriuose, kai dalis darbuotojų suserga ir priversti izoliuotis.

Problemos reikalauja tolesnių diskusijų ir sprendimų, todėl A. Volodkaitė išreiškė viltį, kad dialogas su SAM nenutrūks.

Tolesnių diskusijų metu buvo aptartos greitosios pagalbos darbuotojų problemos, dideli darbo krūviai ir jų reglamentavimo poreikis, galimybės pasirašyti LNSS šakinę sutartį kitoms organizacijos ir profesinėms sąjungoms.


Viceministrė padėkojo už susitikimą bei pasisakymus, teigė, kad reikės spręsti bendrai sveikatos sistemos problemas bei kiekvienos šakos problemas. Derybų dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties inicijavimas yra teigiamas ir savalaikis, nes geriau turėti pakankamai laiko išdiskutuoti visus klausimus. Dialogas ir bendradarbiavimas su medikų profsąjungomis bus tęsiamas.LSSO biuro informacija

601 views

댓글


bottom of page