top of page

Valstybės kontrolės ataskaita apie slaugytojų poreikio užtikrinimą šalyje

Slaugytojų trūkumas: tikrasis jų poreikis ir pritraukimo bei išlaikymo galimybės miglotos


Slaugos specialistų poreikio planavimą būtina gerinti, o jų pritraukimas ir išlaikymas darbo vietose turėtų būti veiksmingesnis. Tokius rezultatus Valstybės kontrolės auditoriai pateikia ataskaitoje „Slaugos specialistų poreikio užtikrinimas“.

„Valstybės kontrolės auditai rodo, kad Lietuvoje susiduriame su viešąsias paslaugas teikiančių specialistų trūkumu: šalyje nepakanka pedagogų, policininkų, gydytojų. Tai pasakytina ir apie slaugytojus, kurie atsakingi už mūsų sveikatos išsaugojimą, ligų profilaktiką ir sergančių asmenų priežiūrą. Deja, kalbėti apie faktinį slaugos specialistų poreikį sudėtinga, nes nėra patikimų duomenų, nei kiek jų trūksta dabar, nei kiek jų reikia“, – sako Vita Želvienė, audito grupės vadovė.

Slaugos specialistų poreikio planavimą būtina tobulinti valstybės lygiu, nes iki šiol nėra parengta sveikatos priežiūros specialistų (įskaitant slaugos) poreikio prognozė, kurioje būtų įvertinta gydymo įstaigų tinklo pertvarka, regionų skirtumai, slaugos specialistų kvalifikacijos ir specializacijos. Poreikio planavimui užtikrinti būtini patikimi duomenys, tačiau ministerijos ir savivaldybių pateikti 2022 m. slaugytojų trūkumą apibūdinantys duomenys skiriasi 5, o slaugytojo padėjėjų – 36 kartus. Be to, daugiau nei pusė savivaldybių ir ketvirtadalis apklaustų gydymo įstaigų šių specialistų poreikio apskritai neplanuoja.

Auditorių vertinimu, valstybės finansavimas slaugos studijoms didėjo, o 2020–2023 m. m. įstojusių į šių studijų valstybės finansuojamas vietas studentų sumažėjo 19 proc. Taip pat 15 proc. sumažėjo įstojusiųjų į magistrantūros studijas, todėl nebus parengti reikalingi aukštesnės kvalifikacijos slaugytojai, kurie galėtų sumažinti šeimos gydytojų darbo krūvį ir pacientų eiles.

Valstybės kontrolės auditorių nuomone, slaugos specialistų pritraukimas ir išlaikymas darbo vietose turėtų būti veiksmingesnis. Ministerija 2022 m. parengė pritraukimo priemonių plano projektą ir numatė skirti 14 mln. Eur finansavimą visų sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo priemonėms, tačiau planas nepatvirtintas. Be to, ministerija nežino, kokia lėšų dalis bus skirta slaugos specialistams pritraukti.

Tik 16 proc. slaugos specialistų mano, jog slaugytojo profesija yra patraukli. Mažiau nei pusė (40 proc. visų) savivaldybių ir 44 proc. auditorių apklaustų gydymo įstaigų vykdė slaugos specialistų pritraukimo ir išlaikymo priemones. Finansavimą priemonėms skyrė tik 22 proc. savivaldybių ir 30 proc. gydymo įstaigų. Tik 19 proc. gydymo įstaigų mano, kad savivaldybės vykdomos slaugos specialistų pritraukimo ir išlaikymo priemonės tinkamos ir pakankamos.

Atsižvelgusi į tai, kad ministerija imasi veiksmų problemai spręsti ir iki 2023 m. tam yra suplanuoti veiksmai (tarp jų – sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavimo modelio atnaujinimas, įvertinant tinklo pertvarką ir regionų skirtumus, pritraukimo priemonių plano patvirtinimas), taip pat įvertinusi jau įvykusius pokyčius, Valstybės kontrolė šį auditą baigia išankstiniu tyrimu. Išankstinio tyrimo ataskaita: Slaugos specialistų poreikio užtikrinimas

Komentarams: Vita Želvienė, Veiklos audito 2-ojo departamento vyriausioji valstybinė auditorė-audito grupės vadovė mob. 8 608 93 913, el. p. vita.zelviene@valstybeskontrole.lt

15 views

Comments


bottom of page