top of page

Slaugytojų darbo užmokesčių Europoje apžvalga

Europos slaugytojų asociacijų federacija pateikė slaugytojų darbo užmokesčių Europoje apžvalgą, kurios tikslas yra suteikti skaitytojams apžvalgą apie slaugytojų atlyginimų situaciją Europoje ir padėti spręsti darbo užmokesčio problemą ES lygiu. Ja siekiama įgyvendinti Europos Socialinio Ramsčio 6 straipsnį (darbo užmokestis) slaugos profesijoje. Slaugytojų atlyginimas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, darančių įtaką jų pasitenkinimui darbu ir profesijos patrauklumui. Slaugytojai yra viena didžiausių darbuotojų grupių, teikiančių paslaugas sveikatos ir socialinės globos srityse, o jų atlyginimas sudaro didelę dalį sveikatos ir socialinių sistemų biudžeto ir yra plačiai svarstoma politinė tema visose Europos šalyse.

2018 m. ESAF atliko savo narių apklausą apie slaugytojų atlyginimų palyginimą su profesijomis, turinčiomis to paties lygmens išsilavinimą (pvz., policijos pareigūnai, mokytojai, kineziterapeutai, socialiniai darbuotojai). Trisdešimt ESAF narių pateikė duomenis palyginimui. Šiame dokumente pateiktos išvados, kurių prieita atlikus pradinę duomenų analizę. Pagrindinis apklausos tikslas buvo ne palyginti šalis, o iš duomenų sužinoti bendras tendencijas, galinčias pagrįsti politines diskusijas nacionaliniu ir Europos lygiais.

Svarbu pažymėti, kad slaugytojai visoje Europoje profesijos viduje dirba skirtingomis darbo sąlygomis bei tarp kitų profesijų, analizuojamų šiame pranešime, egzistuoja įvairūs skirtumai.

Nors slauga dažniausiai yra ‚moteriška‘ profesija, todėl nustatant darbo užmokestį kyla ir lyties klausimai, tačiau ši ataskaita nėra skirta nagrinėti šią problemą.


Pradiniai atlyginimai:

Slaugytojas/ policijos pareigūnas: palyginus turimus duomenis apie šių dviejų profesijų pradedančio darbuotojo atlyginimą galima pastebėti balansą, kad kai kurios ES valstybės narės numato didesnį pradinį atlyginimą policijos pareigūnams, o kitur daugiau uždirba naujai baigęs bendrosios praktikos slaugytojas.

Slaugytojas / mokytojas: skirtingose šalyse nustatomi šių dviejų profesijų pradinių atlyginimų skirtumai. Daugumoje šalių, pradedančio dirbti slaugytojo atlyginimas yra mažesnis.

Slaugytojas / kineziterapeutas: abiejų profesijų atlyginimai pradėjus dirbti yra panašūs. Tačiau tais atvejais kai yra atlyginimo skirtumas, akivaizdus atotrūkis registruojamas kineziterapeutų naudai.

Slaugytojas / socialinės globos darbuotojas: iš 24 šalių, pateikusių duomenis, buvo galima pastebėti, kad 10-yje šalių tik baigusio studijas slaugytojo atlyginimas yra didesnis, o 9 – iose šalyse - socialinės globos darbuotojo atlyginimas didesnis, atotrūkis yra žymus.

➢ Yra šalių, kuriose tik baigusių studijas slaugytojų atlyginimai yra labai maži ir augimo perspektyvos yra menkos. Tai daro neigiamą poveikį profesijos patrauklumui. Tai dažniausiai lemia slaugos darbuotojų trūkumą šalyje. Kai kuriose šalyse šis trūkumas yra labai didelis.


Slaugytojų atlyginimų augimo skirtumas atsižvelgiant į darbo patirtį:

Svarbu įvertinti Vyriausybių ir darbdavių teikiamą reikšmę ir paramą slaugos profesijai, stebėti, kaip auga bendrosios praktikos slaugytojų atlyginimai kartu su darbo patirtimi. Tarp 30 apklausoje dalyvavusių šalių beveik visose stebime atlyginimų didėjimą laikui bėgant, nors labai skirtingais laipsniais.

Išvados:

➢ Vienoje šalyje darbo užmokesčio padidėjimas yra žymiai didesnis, o dviejose šalyse atlyginimas reikšmingai nedidėja per 15 metų.

➢ Kai kuriose šalyse bendrosios praktikos slaugytojo atlyginimas per pirmuosius trejus slaugos praktikos metus nedidėja, o šešiose šalyse atlyginimų padidėjimas per pirmuosius 3 metus yra mažesnis nei vienas euras.

➢ Ištyrus slaugytojų atlyginimų augimą įvairiose šalyse galima teigti, kad kai kuriose šalyse egzistuoja labiau nuosekli atlyginimų politika, palyginti su kitomis. Yra panašumų, susijusių su metiniu atlyginimo dydžiu ir panašumai pagal procentinį užmokesčio didėjimą.


Skirtumas tarp slaugytojų atlyginimų augimo ir kitų profesijų atstovų:

Remiantis anksčiau analizuotomis keturiomis pagrindinėmis profesijomis, akivaizdu, kad nors bendrosios slaugos slaugytojo atlyginimas padidėja per pirmuosius trejus metus, toks padidėjimas dažnai nereiškia, kad pradinis atlyginimas pasiekia kitų profesijų atlyginimo dydį.

Daugeliu analizuotų atvejų, slaugytojų trejų metų darbo užmokestis išlieka mažesnis už bazinį kitų profesijų atstovų pradinį atlyginimą.

Panašiai vertinant mokytojų atlyginimą galima nustatyti, kad daugelyje šalių slaugytojų atlyginimai didėja trejų metų laikotarpiu, tačiau to nepakanka pradiniam mokytojų atlyginimo dydžiui pasiekti. Ši tendencija taip pat egzistuoja ir slaugytojo atlyginimo padidinimą per trejus metus lyginant su kineziterapijos ir socialinės priežiūros darbuotojų baziniu pradiniu atlyginimu.

Be to, panašią išvadą galima padaryti vertinant tai, kaip auga slaugytojų atlyginimai per 15 metų, lyginant su kitų profesijų duomenimis. Iš tikrųjų galima pastebėti, kad ilgainiui slaugytojų patirtis padidėja, didėja ir atlyginimas, kuris kai kuriais atvejais padidėja labiau, nei kitų profesijų atstovų. Tačiau didesnis atlyginimo padidėjimas nebūtinai atitinka didesnį arba vienodą galutinį atlyginimą; Slaugytojų atlyginimai išlieka mažesni nei kitų profesijų atstovų.


Skirtingos slaugytojų darbo laisvadieniais apmokėjimas įvairiose Europos šalyse:

Kalbant apie laisvadienių darbo užmokestį, analizuotos šalys labai skiriasi.

➢ Kai kurios šalys linkusios primokėti už tokias darbo valandas 25%, 50%, 125% arba 150% įprasto valandinio darbo užmokesčio. Procentinė išraiška gali skirtis atsižvelgiant į valandų tipą (savaitgalis, naktinės pamainos, valstybinės šventės). Dauguma šalių įvardija fiksuotas sumas arba laikosi konkrečios formulės.

➢ Kai kuriais atvejais šalys nustato vidutinį slaugytojų atlyginimą, įskaitant kompensacijas, kurias gauna kai kurie slaugytojai dirbant viršvalandžius, naktines ar savaitgalio pamainas. Taigi realus vidutinis darbo užmokestis normaliomis sąlygomis yra mažesnis.

➢ Apskritai, įvairiose Europos šalyse slaugytojų apmokėjimas šventinėmis dienomis labai skirtingas ir sunkiai palyginamas.

➢ Kai kuriose šalyse menkas slaugos profesijos pripažinimas, kurį nuvertina nacionalinės vyriausybės, įtakoja darbo užmokesčio stagnacijos tendencijas. Kartais šį atlyginimų sąstingį paaiškina nacionalinių vyriausybių mažinamos valstybės išlaidos. Tose šalyse, kuriose slaugytojų atlyginimai iš tikrųjų didėja kaip reikalaujama, padidėjimas būna labai nedidelis.


Slaugytojų savaitės darbo valandų skirtumas Europos šalyse:

➢ Vidutiniškai iš 30 analizuotų šalių slaugytojų darbo trukmė yra 38,9 valandos per savaitę.


Panašių šalių statistinė grupių analizė:

➢ Atliekant hierarchinę klasterių analizę buvo išskirtos keturios grupės. Šalių grupavimas padeda įžvelgti egzistuojančius panašumus, kuriuos verta atidžiau išnagrinėti ir parodo, kad yra gerosios patirties pavyzdžių tarp skirtingų grupių šalių.


Išvada

ESAF narių atsakymų palyginimas rodo didelius skirtumus Europoje, kuriuos nėra lengva paaiškinti. Nors kai kuriais atvejais atrodė, kad pradedančiųjų dirbti slaugytojų atlyginimai yra palyginami su kitų profesijų atstovų atlyginimais, akivaizdu, kad slaugytojų atlyginimas auga lėčiau. Ir tai yra svarbus faktorius patyrusiems slaugytojams, norintiems išlikti profesijoje.

Palyginimui buvo vertinama bazinė alga. Duomenys patvirtina, kad, nepaisant suderintos slaugytojų švietimo sistemos visoje ES, slaugytojų atlyginimai labai skiriasi ir kinta ESAF šalių narių tarpe. Ši atlyginimų analizė ir diskusijos yra pagrindiniai slaugytojų įdarbinimo ir darbuotojų išlaikymo profesijoje iššūkiai, įtakojantys slaugytojų migraciją visoje Europoje.

Ateityje reikia sutelkti dėmesį į veiksnius, kurie lemia geresnes ir blogesnes atlyginimo nustatymo sąlygas skirtingų profesijų darbuotojams, bet pirmiausia analizuoti slaugytojų atlyginimo situaciją.

Nacionalinės Vyriausybės turėtų pripažinti slaugos profesijos teikiamą pridėtinę vertę sveikatos priežiūros sektoriuje ir inicijuoti dialogą su slaugytojų atstovais atsižvelgiant į šį dokumentą, siekti pagerinti slaugytojų atlyginimus, darbo sąlygas ir nustatyti saugų personalo kiekį teikiant aukštos kokybės priežiūrą ir užtikrinant pacientų saugą. Be to, nacionalinės Vyriausybės dažnai linkę teigti, kad sveikatos priežiūros politika jiems yra prioritetas, tačiau tai neatsispindi nacionaliniuose biudžetuose.

Atliktas tyrimas rodo, kad slaugytojų atlyginimai yra labai svarbi šios profesijos problema. Turi prasidėti derybos iš profesinės perspektyvos, siekiant kartu su Europos Komisija stiprinti Socialinių teisių Europos socialinių ramsčio, ypač 6 straipsnio įgyvendinimą.


Slaugytojo atlyginimas turi būti lygus ar didesnis nei tos pačios pakopos profesijų absolventų, ir didėti kartu su didėjančia patirtimi, lyginant su panašiomis profesijomis.


Be to, slauga yra labiau moterų profesija, ir tai iš dalies paaiškina atlyginimų ir karjeros progreso diskriminaciją. Ateities slaugytojų atlyginimų tyrimuose visose ES šalyse turėtų būti atsižvelgiama į slaugos darbo situaciją, lyties diskriminacijos klausimus ir slaugytojų atlyginimo perkamosios galios paritetą, kad būtų tikslesnė ataskaita.


ESAF pranešimas dėl slaugytojų atlyginimo Europoje - 2019 m. spalio mėn.


1,766 views

Kommentarer


bottom of page