top of page

Slaugos fakultetas dalyvauja COST veikloje slaugos normavimo tema

Updated: Jan 9, 2019

COST – tai Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (European Cooperation in Science and Technology). Jos tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus. COST įgyvendinama per aukštos kokybės naujus ypač keletą mokslo sričių apimančius tarptautinius tinklus – COST veiklas.

Nuo 2016 m. balandžio mėn. COST asociacija konkurso tvarka patvirtino ir pradėjo finansuoti veiklą slaugos tematika “Normavimas: neatlikti arba uždelsti slaugos veiksmai – tarptautinė daugiaaspektė problema”. Lietuvoje programą COST administruoja Lietuvos mokslo taryba, kuriai LSMU teikė dalyvavimo COST veiklose paraišką. Tarybos sprendimu Lietuvos atstove į COST veiklos valdymo komitetą nominuota Slaugos ir rūpybos katedros profesorė dr. Olga Riklikienė. Taip pat veiklose Lietuvai atstovaus ilgametis LSMU Slaugos fakulteto partneris – KTU Vadybos katedros profesorė Rūta Čiutienė. Š.M rugsėjo 20 d. COST asociacijos būstinėje Briuselyje įvyko pirmasis partnerių susitikimas. Jo metu išrintas projekto vadovas, pavaduotojas, darbo grupių vadovai. Doc. dr. O.Riklikienė vienbalsiai išrinkta vadovauti darbo grupei, spręsiančiai slaugytojų rengimo klausimus, susijusius su pacientų poreikiais ir sauga.

Slauga – sudėtingas procesas, kuris apima sprendimų priėmimą ir informacijos sintezę.

Per darbo pamainą slaugytojai imasi keleto skirtingų veiklų, valdo informaciją iš įvairių šaltinių, dažnai atlieka dvi ir daugiau užduočių vienu metu. Nepaisant darbo intensyvumo, slaugytojams keliami dideli reikalavimai užtikrinant pacientų saugumą ir kokybiškos slaugos rezultatus. Kai slaugytojų darbo intensyvumas viršija jų fizines ir psichologines galimybes, dalis slaugos lieka neįvykdyta. Neatliktų arba uždelstų slaugos veiksmų dažnis susijęs su slaugytojų veiksniais:

 • komandos normomis,

 • prioritetų paskirstymu,

 • vertybėmis ir įsitikinimais,

 • įpročiais.

Lietuvoje neatlikti arba uždelsti standartiniai slaugos veiksmai yra sąlyginai nauja sąvoka slaugos profesijoje, tačiau ypatingai svarbi koncepcija siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir pacientų saugumą. Neatliktų arba uždelstų standartinių slaugos veiksmų fenomenas, jo terminas bei apibrėžimas slaugos praktikoje (ir sveikatos priežiūroje apskritai) iki šiol nebuvo naudojamas aplaidumo/neveikimo klaidoms apibūdinti. Atsižvelgiant į tai, kad neatlikti arba uždelsti standartiniai (rutininiai, atliekami įprasta tvarka) slaugos veiksmai yra universalus praktikos reiškinys, kuris gali pasireikšti įvairiose klinikinėse situacijose ir kelti grėsmę paciento sveikimo rezultatams, sisteminis šio reiškinio tyrimas yra reikalingas ir naudingas.

Šios COST veiklos tikslas -

 • paskatinti debatus apie slaugos normavimą ir metodologinius iššūkius vertinant ir monitoruojant šį reiškinį;

 • sukurti bei išbandyti įvertinimo metodus.

Siekiama suaktyvinti steigėjus vykdyti mokslo tyrimus problemoms išsiaškinti ir inovatyvių bei racionalių į pacientą orientuotų spendimams rasti normuojant slaugytojų darbo krūvį. Veikla skatins sieti tyrimus su politiniais sprendimais, atskleidžiant slaugos normavimo įgyvendinimą įvairiose šalyse ir nustatant pažangius paslaugų teikimo modelius bei strategijas, siejant jas visų pirma su pacientų poreikiais.

Planuojami rezultatai:

 • suvienodinta ir daugeliui šalių priimtina slaugos normavimo terminologija;

 • sistemos veiksnių, lemiančių slaugos normavimą, išaiškinimas;

 • etinių aspektų normuojant slaugytojų darbą bei užtikrinant pacientų teises įvertinimas;

 • išvystyti slaugos normavimo metodai;

 • įgyvendinti sprendimai dėl pacientų saugos;

 • slaugos studijų programos tobulinimas ir viešinimas.

Veiklos metu bus inicijuota bendra e-platforma, kurioje bus skelbiami moksliniai įrodymai ir sprendimų priėmimo priemonės klinikinėms ir akademinėms situacijoms slaugos normavimo tema, dalinamasi gerąja patirtimi.

Tikimasi, kad tarptautinė patirtis per COST veiklą suintensyvintų slaugytojų darbo normavimo mokslo tyrimus Lietuvoje bei galimai pakeltų juos į aukštesnį, disertacinių mokslo darbų lygmenį, kas leistų geriau ir išsamiau atskleisti šios problemos aspektus bei padėtų greičiau surasti tinkamus sprendimus. Visi pasiekti veiklos rezultatai bus viešinami slaugytojų profesinėms organizacijoms, pacientų organizacijoms, ligoninėms, politikos atstovams, aukštojo mokslo institutcijoms.


Prof. dr. Olga Riklikienė, Slaugos fakultetas, Slaugos ir rūpybos katedra, LSMU

420 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page