top of page

SAM: Su COVID-19 dirbančių sveikatos priežiūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimas - paaiškinimaiASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TURINČIŲ SUTARTIS SU TERITORINĖMIS LIGONIŲ KASOMIS (TOLIAU – ASPĮ), DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMAS PAGAL ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO 321 STRAIPSNĮ

1. Kurie teisės aktai reglamentuoja ASPĮ darbuotojų darbo užmokesčio didinimą ir sąnaudų, susijusių su ASPĮ darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensavimą PSDF lėšomis ASPĮ?

1. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 321 straipsnis; 2. Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 449 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – LRV aprašas); 3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 5. Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 1K-132 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos paraiškos kompensuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis darbo užmokesčio padidinimo sąnaudas formos ir Teritorinės ligonių kasos suvestinės ataskaitos formos patvirtinimo“.

2. Kokiais atvejais ASPĮ darbuotojas įgyja teisę į darbo užmokesčio didinimą?

ASPĮ darbuotojas įgyja teisę į darbo užmokesčio didinimą, jei jis karantino metu[1] organizuoja ir (ar) teikia sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdo epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose. Aprašo 2 punkte detalizuota, kad laikoma, kad darbuotojas karantino metu organizuoja ir (ar) teikia sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 sergantiems pacientams ar vykdo epidemijų profilaktikos priemones COVID-19 židiniuose, jei jis dirba ASPĮ ir atitinka bent vieną iš žemiau nurodytuose papunkčiuose išvardintų sąlygų: 1. teikė kontaktines (ne nuotoliniu būdu) asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams ir (ar) turėjo sąlytį su žmogaus kūno skysčiais ir (ar) atliko laboratorinius (įskaitant ir patologoanatominius) tyrimus, arba vykdė funkcijas tokio kontakto pavojaus sąlygomis (ASPĮ esančių patalpų, aplinkos daiktų ir paviršių valymas bei dezinfekcija); 2. organizavo 1 punkte nurodytų paslaugų teikimą ASPĮ ir (ar) atitinkamame regione; 3. buvo pasitelktas teikti 1-2 punkte nurodytas paslaugas kitose sveikatos priežiūros įstaigose, karščiavimo klinikose, mobiliuose punktuose. KOMENTARAS: Darbo užmokesčio didinimas skiriamas už laikotarpį nuo karantino paskelbimo mėnesio pradžios iki karantino galiojimo mėnesio pabaigos, kai ASPĮ darbuotojo atliekamos funkcijos atitinka Įstatymo 321 straipsnio 1 dalyje ir Aprašo 2 punkte numatytas sąlygas. Visų ASPĮ, turinčių sutartis su TLK, išlaidos konkretaus darbuotojo darbo užmokesčio padidinimui kompensuojamos PSDF lėšomis, kai ASPĮ darbuotojo atliekamos funkcijos atitinka Įstatymo 321 straipsnio 1 dalyje ir Aprašo 2 punkte numatytas sąlygas. [1] Laikotarpis nuo 2020 m. kovo 16 d., kai įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ iki tol, kol Vyriausybės nutarimu karantinas bus atšauktas.


3. Kas tai yra „darbo užmokesčio didinimas“?


Tai ASPĮ darbuotojo pareiginės algos (darbo užmokesčio) pastoviosios dalies koeficiento arba mėnesinės algos (priklausomai nuo įstaigoje taikomos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos) didinimas nuo 60 iki 100 procentų, atsižvelgiant į konkretaus sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą. KOMENTARAS: Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 32 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 321 straipsniu įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams darbo užmokestis perskaičiuojamas ir mokamas pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 dalies nuostatas karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ įsigaliojimo dienos. Jei nuo karantino metu nuo kovo 16 d. ASPĮ darbuotojams, kurie organizuoja ir (ar) teikia sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdo epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, jau buvo skirti priedai juos skaičiuojant procentiniu dydžiu nuo darbuotojo pastoviosios darbo užmokesčio dalies dydžio, toks darbo užmokesčio didinimas bus laikomas tinkamu[1], jeigu perskaičiuotas dydis atitiks darbo užmokesčio padidinimo dydį pagal Įstatymo 321 straipsnio 1 dalį. [1] Ir jei ASPĮ darbuotojo atliekamos funkcijos atitinka Įstatymo 321 straipsnio 1 dalyje ir Aprašo 2 punkte numatytas sąlygas.


215 views

Comments


bottom of page