top of page

SAM Slaugos komiteto posėdis

Updated: Feb 26, 20222022m vasario 21 d. nuotoliniu būdu SAM kvietimu įvyko Slaugos komiteto, numatyto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakyme Nr. V-222 „Dėl Nacionalinės slaugos politikos 2016–2025 metų gairių patvirtinimo“, posėdyje.

Komiteto darbotvarkėje buvo svarstomi klausimai:

  1. Slaugos politikos komiteto veikla: kas nuveikta įgyvendinant numatytas gaires (A. Šimkus, LR SAM ASD Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos sk. patarėjas);

  2. Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtintų Pasaulinių strateginių slaugos ir akušerijos krypčių 2021 – 2025 metams apžvalga (A. Blaževičienė, LSMU Slaugos fakultetas);

  3. Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reforma (O. Vitkūnienė, LR SAM Asmens sveikatos departamento direktorė);

  4. Vyko dalyvių diskusija apie šiandienines aktualiaus slaugos ir slaugytojų problemas bei prioritetines kryptis.


Susitikime dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų slaugos administratoriai, švietimo institucijų - kolegijų, universitetų, rengiančių slaugytojus, atstovai, LSSO, Lietuvos slaugos vadovų sąjungos atstovai.

Posėdyje dalyvavo ir LSSO prezidentė Aušra Volodkaitė, kuri diskusijų metu kalbėjo apie šiuo metu didėjantį slaugytojų trūkumą ir būtinybę gerinti slaugytojų darbo sąlygas, spręsti darbo krūvių problemą, taip pat apie pradėtą vykdyti Sveikatos sistemos reformą, apie kurią sveikatos darbuotojams pritrūksta informacijos ir komunikacijos iš Sveikatos apsaugos ministerijos.


Posėdžio metu pristatyti pranešimai:

Slaugos klinikos vadovė ir LSMU prof. Aurelija Blaževičienė pristatė pranešimą "Kur link eisime su slaugos praktika ir slaugos mokslu Lietuvoje".


A. Šimkus (SAM pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius) pristatė Nacionalinės slaugos politikos 2016-2025 metų gairių įgyvendinimo priežiūros komiteto veiklos apžvalgą.


Odeta Vitkūnienė pristatė pranešimą apie suplanuotą ir pradėtą įgyvendinti sveikatos tinklo reformos tikslus ir planuojamus pokyčius.

Primename, kad buvo parengtos Nacionalinės slaugos politikos 2016-2025 metų gairės, kurios nustato Nacionalinės slaugos politikos tikslą, kryptis, problematiką, vertinimo kriterijus, rezultatų įgyvendinimą ir koordinavimą, siekiant pagerinti slaugos paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Gairių tikslas – užtikrinti kokybiškas, integruotas, į asmenį orientuotas ir mokslo įrodymais pagrįstas slaugos paslaugas, racionaliai naudojant sveikatos išteklius.

Gairių kryptys:

1. Slaugos kokybės ir pacientų saugos gerinimas;

2. Slaugytojų poreikio planavimas, kompetencijų tobulinimas ir plėtra;

3. Slaugos mokslo įrodymais grįstų sprendimų įgyvendinimas.

Gairės įgyvendinamos pagal Nacionalinės slaugos politikos 2016–2025 metų gairių įgyvendinimo priemonių planą, jo įgyvendinimą pagal nustatytus kriterijus vertina sveikatos apsaugos ministro sudarytas komitetas.


Kitas Slaugos komiteto posėdis numatytas po mėnesio.

117 views

Comments


bottom of page