top of page

Pasirašytas susitarimas dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo

Susitarimas tarp LR sveikatos apsaugos ministro ir keturių profesinių sąjungų buvo pasirašytas 2018 m. gruodžio mėn. 12 d.

Šalys susitarė pakeisti 1.7 punktą ir jį išdėstyti taip:

Kolektyvinė sutartis taikoma:

"LNSS įstaigose, kurių sąrašas pridedamas prie šios Kolektyvinės sutarties,
Profesinių sąjungų organizacijų, pasirašiusių šią sutartį, atstovaujantiems darbuotojams ir joms priklausančioms, LNSS įstaigose veikiančioms, profesinėms sąjungoms."

Taigi LNSS šakos koletyvinė sutartis galioja darbuotojams, kurie priklauso šioms profesinėms sąjungoms:

  • Lietuvos slaugos specialitų organizacija (LSSO);

  • Lietuvos gydytojų sąjunga (LGS);

  • Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjunga;

  • Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjunga.

"Įstaigos kolektyvinėje sutartyje galima susitarti, kad šios kolektyvinės sutarties nuostatos bus taikomos visiems darbuotojams. LNSS įstaigose veikiančioms profesinėms sąjungoms sutikus išplėsti šios kolektyvinės suarties taikymą visiems darbuotojams galima susitarti dėl kolektyvinės sutarties administravimo mokesčio darbdavio pervedamo profesinėms sąjungoms jų veiklai vystyti (DK 167 str. 2 d.)"

Tai reiškia, kad įstaigoje galima susitarti, kad Sutartis galiotų visiems darbuotojams, tačiau tik įstaigoje veikiančioms profesinėms sąjungoms pritarus bei darbdaviui pervedant tam tikrą mokestį profesinėms sąjungoms.

"Sutarties 5.5 punktas, 5.12 punktas, 6.1 punktas, 6.2 punktas, Sutarties priedas Nr 2 taikomi visiems šios sutarties 1 priede nurodytų LNSS įstaigų darbuotojams nepriklausomai nuo jų narystės profesinėse sąjungose."

Būtent šia pastraipa ir buvo papildytas Sutarties 1.7 punktas. Verta pastebėti, kad visi likę Sutarties punktai lieka galioti tik profesinių sąjungų nariams.


Žemiau pateikti punktai, kurie taikomi visiems darbuotojams:


 

5.5. punktas:

Darbdavys užtikrina normalias darbo sąlygas (saugios ir nekenksmingos sveikatai darbo sąlygos (saugumo technikos taisyklių ir normų laikymasis, reikiamas apšvietimas, šildymas, ventiliacija, triukšmo, spinduliavimo, vibravimo ir kitų žalingų veiksnių, neigiamai veikiančių darbuotojų sveikatą, pašalinimas ir kt.). Esant nustatytų nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, už darbą tokiomis sąlygomis mokamas:

5.5.1. darbuotojams, dirbantiems kenksmingų veiksnių veikiamose darbo vietose pagal faktiškai dirbtą laiką mokamas 20 proc. pastoviosios darbo užmokesčio dalies priedas;

5.5.2. darbuotojams, dirbantiems pavojingų veiksnių veikiamose darbo vietose pagal faktiškai dirbtą laiką mokamas 15 proc. pastoviosios darbo užmokesčio dalies priedas;

5.5.3. LNSS privalo būti atliktas darbo vietos profesinės rizikos vertinimas. Jei darbuotojas dirba kenksmingų ar pavojingų veiksnių sąlygomis, tai turi būti nurodyta darbo sutartyje ir (ar) skiriant priedą.


 

5.12 punktas:

LNSS įstaiga sudaro kvalifikacijos kėlimo fondą (toliau - Fondas), iš kurio apmokamos darbuotojų privalomo kvalifikacijos tobulinimo, būtino atliekamai darbo funkcijai, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka privaloma išklausyti nustatytą valandų skaičių, kvalifikacijos tobulinimo išlaidas. Fondo dydis per metus turi sudaryti ne mažiau kaip 0,0į proc. LNSS įstaigos sveikatos priežiūros specialistams skiriamo darbo užmokesčio fondo dydžio.


 

6.1 punktas:

Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo įsipareigoja sudaryti saugias darbo sąlygas, kokybiškai ir laiku instruktuoti apie saugų darbą, priešgaisrinę apsaugą ir kitas saugaus darbo taisykles, kontroliuoti šių taisyklių žinojimą ir laikymąsi. Visi darbuotojai privalo laikytis saugaus darbo reikalavimų.


 

6.2 punktas:

Darbdavys garantuoja, kad darbuotojams bus nemokamai suteikiami darbui reikalingi įrankiai, prietaisai, specialūs drabužiai ir kitos individualios ir kolektyvinės saugos darbe priemonės. Jei įstaigos reikalamsnaudojamas darbuotojams priklausantis turtas, įstaiga privalo kompensuoti darbuotojui to turto nusidėvėjimo išlaidas pagal įstaigoje nustatytą tvarką.


 

2 priedas

LNSS viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstagų darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas darbo apmokėjimo nuostatai (žiūrėti priedą Nr 2).


 

LSSO biuro informacija


1,747 views

Comments


bottom of page