top of page

Lygios galimybės darbe: ką būtina žinoti?https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/lygios-galimybes-darbe-ka-butina-zinoti


Darbdavys privalės imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nebūtų diskriminuojamas dėl tėvystės, vaiko priežiūros, sergančio šeimos nario ar kartu gyvenančio asmens slaugymo, suteikiant nemokamas atostogas ar nustatant lankstų darbo grafiką. Nuo rugpjūčio 1 dienos įsigalioja reikalavimai, kurių privalės laikytis visi šalies darbdaviai, kad darbuotojai nebūtų diskriminuojami dėl šeiminės padėties. Jei darbuotojas patirtų diskriminaciją šiuo pagrindu, jis turės teisę pateikti skundą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.

„Turime puikių darbdavių, kurie sudaro itin palankias sąlygas dirbti ir pasirūpinti vaikais, tačiau tai daro ne visi. Nuo rugpjūčio praplečiamas draudimas diskriminuoti šeimas. Jis bus taikomas visiems darbdaviams. Tikiuosi, kad tai suteiks darbuotojams daugiau galimybių atrasti tinkamą darbo ir šeimos balansą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, ką svarbu žinoti darbuotojams ir kaip turėtų elgtis darbdaviai, kad darbo vietoje būtų išvengta diskriminacijos dėl socialinės padėties ir visiems darbuotojams būtų užtikrintos lygios galimybės. Kas yra diskriminacija? Diskriminacija laikomas nepalankus elgesys su žmogumi dėl jo lyties, amžiaus, religijos, šeiminės padėties, etninės priklausomybės ar kito asmens tapatybės bruožo.

Kaip turėtų elgtis darbdavys? Darbdavys turi pareigą įgyvendinanti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus bei įvykdyti šias prievoles: priimant į darbą taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas; sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat taikyti vienodas lengvatas ir vienodus darbo vertinimo bei atleidimo iš darbo kriterijus; už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį.

Darbdavys taip pat privalo imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos.

Darbdavys turi imtis tinkamų priemonių, kad žmonėms su negalia būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą darbo sąlygų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos.

Reikalavimai priimant į darbą Priimdamas į darbą, darbdavys privalo taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas visiems kandidatams. Darbo skelbimuose reikėtų nurodyti objektyvius ir neutralius profesinius kriterijus, įtraukti tik būtinas darbui atlikti dalykines savybes ir įgūdžius.

Siekiant išvengti diskriminacijos per darbo pokalbį kandidatų atrankos metu, užduodant klausimus, reikėtų orientuotis tik į profesines kandidato savybes, kompetenciją ir įgūdžius, reikalingus darbui atlikti. Neužduoti klausimų susijusių su seksualine orientacija, šeimine padėtimi ir šeimos pagausėjimo planais, šeimos narių priežiūros poreikiu, laikino nedarbingumo laikotarpiais, religija, tikėjimu, įsitikinimais ar pažiūromis, etniniais, politiniais ar kitokiais įsitikinimais.

Svarbu sudaryti vienodas darbo sąlygas Darbdavio pareiga – sudaryti darbuotojams vienodas sąlygas darbo funkcijoms atlikti ir suteikti reikalingas darbo priemones. Darbdavys turi sudaryti sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti kvalifikaciją ir profesiškai tobulėti. Šiam tikslui įgyvendinti, jis turėtų imtis priemonių, kad visi darbuotojai pagal savo poreikius galėtų dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose arba persikvalifikuoti.

Taip pat, siekiant sumažinti diskriminacijos tikimybę skiriant paaukštinimą, darbdavys galėtų turėti pasitvirtinęs aiškią paaukštinimų politiką, kad kiekvienas darbuotojas žinotų, kokios kompetencijos, įgūdžių bei patirties reikėtų įgyti, kad galėtų pretenduoti į aukštesnę poziciją.

Darbdavys, taikydamas tam tikras lengvatas darbuotojams, taip pat turi nepažeisti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principų.

Darbdavys privalo mokėti darbuotojams tokį patį darbo užmokestį už tokį patį ar vienodos vertės darbą jų nediskriminuodamas dėl lyties, negalios, amžiaus, šeiminės padėties ar kito tapatybės bruožo. Skirtingas darbo užmokestis už tokį patį ar vienodos vertės darbą tam tikrais atvejais gali būti pateisinamas, jeigu skiriasi darbuotojų profesinio darbo patirtis, kvalifikacija ir pan., pvz., didesnis darbo užmokestis mokamas didesnę patirtį turintiems įmonės darbuotojams. Tačiau tokiais atvejais vis tiek reikėtų pateikti svarias priežastis bei įrodyti, kad tai yra būtina priemonė.

Kur kreiptis patyrus diskriminaciją? Ginčai tarp darbuotojo ir darbdavio dėl diskriminacijos nagrinėjami Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Darbo ginčų komisijoje. Raštu pateikiant prašymą reikėtų kreiptis į Darbo ginčų komisijos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje yra darbuotojo darbovietė. Prašymo Darbo ginčų komisijai formą galima rasti internetiniame puslapyje www.vdi.lt skyriuje „FORMOS“. Daugiau informacijos apie darbo ginčų komisijas galima rasti paspaudus šią nuorodą: https://www.vdi.lt/Forms/DGK.aspx

Diskriminaciją patyręs asmuo gali kreiptis ir į Lygių galimybių kontrolierių, kuris tiria skundus, atlieka tyrimus, susijusius su diskriminacijos atvejais tiek dėl darbo santykių, tiek ir kitose srityse. Daugiau informacijos apie tai, kaip atpažinti diskriminaciją ir kaip pateikti skundą lygių galimybių kontrolieriui galima rasti čia: https://lygybe.lt/lt/patyriau-diskriminacija.-ka-daryti


SADM informacija

25 views

Comments


bottom of page