top of page

SADM: Laikino atokvėpio paslaugą pasiruošusios suteikti beveik 50 šalies savivaldybių

Slaugomų ar nuolatinės priežiūros reikalaujančių vaikų su negalia, suaugusių neįgaliųjų ar senyvo amžiaus žmonių artimieji gali teikti prašymus savivaldybėms dėl laikino atokvėpio paslaugos. Paslauga gali būti teikiama namuose, dienos centre ar socialinės globos įstaigoje.

Per 2021 metus laikino atokvėpio paslauga buvo suteikta beveik 140 žmonių 35 šalies savivaldybėse, daugiausia Šiaulių m., Pasvalio raj., Druskininkuose ir Kauno m. bei raj. 14 savivaldybių laikinas atokvėpis gali būti suteikiamas, tačiau kol kas nesikreipė nė vienas žmogus, norintis gauti šią paslaugą. Eilių gauti laikino atokvėpio paslaugas nėra nė vienoje šalies savivaldybėje. „Vaikus ar suaugusius žmones su negalia, senyvo amžiaus asmenis prižiūrintys gyventojai gali pasinaudoti valstybės siūloma pagalba – laikino atokvėpio paslauga. Norisi, kad į savo gyvenamosios vietos savivaldybę aktyviau kreiptųsi visi žmonės, kuriems ši pagalba reikalinga. Tikiuosi, kad ateityje laikino atokvėpio paslauga plėsis ir apims visą šalies teritoriją. Kviečiu visas šalies savivaldybes užtikrinti šios paslaugos prieinamumą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2022 m. vasario mėnesį atliko laikino atokvėpio paslaugos stebėseną šalies savivaldybėse, siekiant išsiaiškinti šios paslaugos prieinamumą. Buvo renkama informacija apie paslaugos teikimą nuo 2021 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Savivaldybių pateiktais duomenimis, 35 savivaldybėse laikino atokvėpio paslauga jau yra teikiama. 14 savivaldybių nurodė, kad laikinas atokvėpis teikiamas, tačiau nesikreipė nė vienas žmogus, norintis gauti šią paslaugą. Lyginant su 2021 m. liepos mėnesį atliktos laikino atokvėpio stebėsenos rezultatais, savivaldybių, kuriose buvo laikino atokvėpio gavėjų, skaičius padidėjo nuo 25 iki 35 savivaldybių, o gavėjų padaugėjo per 30 proc.

Artimųjų laikino atokvėpio metu paslaugos dažniausiai buvo teikiamos suaugusiems asmenims su negalia (48 proc. visų gavėjų), rečiausiai – vaikams su negalia (18 proc.). Tiek vaikams su negalia, tiek suaugusiems asmenims su negalia paslaugos dažniausiai buvo teikiamos institucijoje, rečiau namuose, tuo tarpu senyvo amžiaus asmenims panašia apimtimi paslaugos buvo teikiamos tiek asmens namuose, tiek institucijoje.

Dažniausiai laikinas atokvėpis buvo teikiamas kaip socialinė globa (85 proc.), rečiau kaip socialinės priežiūros paslauga (15 proc.). Dažniausiai paslauga buvo teikiama institucijoje (65 proc.). Lyginant su 2021 m. liepos mėn. stebėsenos duomenimis, mažėja santykis gaunančių paslaugas institucijoje ir daugėja gaunančiųjų namuose.

Kas šiuo metu gali prašyti laikino atokvėpio?

Vaikų su negalia iki 18 m. tėvai, globėjai, jeigu vaikui nustatytas neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus artimieji, kurie gyvena kartu ir globoja asmenį, kuriam nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Vaiko ar suaugusio asmens su negalia artimieji dėl laikino atokvėpio turi pateikti prašymą savo savivaldybei, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pridėti nustatytą neįgalumą ar darbingumą, specialiuosius poreikius liudijančius dokumentus, jeigu šių duomenų nėra valstybės registruose.

Kokį atokvėpį ir kokiu dažnumu galima gauti?

Laikino atokvėpio pobūdis ir dažnumas priklauso kartu gyvenančių ir žmogų su negalia prižiūrinčių artimųjų galimybes, prižiūrimo asmens asmeninius poreikius, negalią, reikalingą atokvėpio terminą ir kitas aplinkybes.

Gali būti teikiamas laikinas atokvėpis, kai namuose auginamam, prižiūrimam ar globojamam (rūpinamam) kartu gyvenančiam laikino atokvėpio paslaugos gavėjui teikiamos socialinės priežiūros paslaugos arba maisto produktų nupirkimas, pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje, palydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, kad žmogus ir toliau galėtų gyventi savo namuose.

Taip pat gali būti teikiamas toks laikinas atokvėpis, kai namuose auginamam, prižiūrimam (ar) globojamam (rūpinamam) kartu gyvenančiam laikino atokvėpio paslaugos gavėjui teikiamos trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos.

Taigi, laikino atokvėpio paslauga gali būti teikiama asmens namuose, dienos centre ar socialinės globos įstaigoje.

Kiekviena šeima turi teisę per metus gauti iki 720 val. (30 parų) laikino atokvėpio paslaugą (išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai, laikino atokvėpio paslauga gali būti nepertraukiamai teikiama iki 90 parų).

Savivaldybės sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugų suteikimo galioja 24 mėnesius. Tai reiškia, kad šeima dvejus metus be jokių papildomų rūpesčių gali naudotis laikino atokvėpio paslaugomis: planuoti asmeninį ir darbinį gyvenimą, išvykas, jai nereikia nuolat kreiptis į savivaldybę.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo eilės nėra nė vienoje savivaldybėje.

Kas teikia laikino atokvėpio paslaugas?

Tokias paslaugas pagal poreikį gali teikti socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, sveikatos priežiūros personalas, kiti specialistai. Jei laikino atokvėpio paslaugą teikiantis specialistas lieka nakvoti laikino atokvėpio paslaugos gavėjo namuose, jam turi būti užtikrintos tam reikalingos sąlygos: suteiktas visas nakvynės inventorius, sudaryta galimybė naudotis laikino atokvėpio paslaugos gavėjo namuose esančiais indais, kitu inventoriumi bei visais patogumais, skirtais žmogaus fiziologiniams ir higienos poreikiams patenkinti.

Kiek kainuoja laikino atokvėpio paslauga?

Laikino atokvėpio paslaugos yra iš dalies mokamos, bet priklauso nuo negalią turinčio suaugusio asmens ar vaiko pajamų. Paprastai negalią turintys asmenys gali gauti tikslines kompensacijas, šalpos pensijas arba netekto darbingumo pensijas.

Jeigu asmens ar šeimos pajamos, tenkančios vienam nariui, yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (258 Eur), laikino atokvėpio kaip socialinės priežiūros paslauga teikiama nemokamai. Savivaldybė turi teisę apskritai atleisti nuo mokėjimo už socialines paslaugas.

Laikinas atokvėpis kaip socialinės priežiūros paslauga kainuoja iki 20 proc. negalią turinčio asmens pajamų. Laikinas atokvėpis kaip dienos arba trumpalaikė socialinė globa – iki 50 proc. asmens pajamų.

Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, neįskaitomos asmenų su negalia gaunamos su darbo santykiais susijusios pajamos, kai jos neviršija Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos (730 Eur).


SADM informacija

6 views

Comments


bottom of page