top of page

HI informuoja: Lietuvoje plėtojama Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva „QualityRights“

Higienos instituto informacija:


Patirtys, kai psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose susiduriama su diskriminacija, fiziniu, psichologiniu smurtu, prievarta ar kitais asmens orumą žeminančiais veiksmais, pažeidžia žmogaus teises, skatina net ir esant poreikiui vengti ar nesikreipti pagalbos į šias įstaigas.

Lietuvoje 2010 metais ratifikuota Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (toliau – Konvencija) įtvirtina šiuolaikinius žmonių su negalia teisių standartus, kurių mūsų šalis įsipareigoja laikytis. Lietuvoje plėtojama Konvencijoje įtvirtintais principais grįsta Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) iniciatyva „QualityRights“, kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra gerinti psichikos sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų kokybę taip, kad jos atitiktų žmogaus teisių standartus.

PSO „QUALITYRIGHTS“ VERTINIMAI

Viena iš šios iniciatyvos priemonių – įstaigų vertinimas, kuris yra svarbus siekiant nustatyti esamos sveikatos priežiūros praktikos problemas, planuoti veiksmingus pokyčius taip, kad paslaugos atitiktų žmonių poreikius, skatintų paslaugų gavėjų savarankiškumą, orumą ir teisę į apsisprendimą. Vertinimo metu naudojamas PSO „QualityRights“ priemonių rinkinys yra praktinės gairės, kaip žmogaus teisės ir kokybės standartai turėtų būti gerbiami, saugomi ir įgyvendinami stacionarias ir ambulatorines psichikos sveikatos ir socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose, siekiant užtikrinti aukštos kokybės paslaugas. Pagal PSO „QualityRights“ metodiką žmogaus teisių užtikrinimas ir paslaugų kokybė vertinama atsižvelgiant į šias penkias temas, kurios atspindi Konvencijos straipsniuose apibrėžtas žmogaus teises:

  1. Gyvenimo sąlygos (28 Konvencijos straipsnis)

  2. Fizinė ir psichikos sveikata (25 Konvencijos straipsnis)

  3. Veiksnumas ir asmens laisvė (12, 14 Konvencijos straipsniai)

  4. Laisvė nuo kankinimų ir smurto (15, 16 Konvencijos straipsniai)

  5. Savarankiškas gyvenimas (19 Konvencijos straipsnis)

LIETUVOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE ATLIEKAMI PSO „QUALITYRIGHTS“ VERTINIMAI

Iki 2023 metų jau trijose Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurios teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, buvo atlikti vertinimai ir imtasi veiksmų paslaugoms gerinti. Vertinimo išvados ir rekomendacijos pateiktos visoms suinteresuotoms šalims (vertintoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir jų steigėjams), inicijuotos tęstinės konsultacijos, kurios prisideda prie vertinimo metu gautų rekomendacijų sklandaus įgyvendinimo. Įvertintas įstaigas konsultavę žmogaus teisių ekspertai teigia, kad įstaigose pastebima pažanga ir paslaugų kokybės tobulinimas.

Norime pasidžiaugti, kad šiais metais, plėtojant PSO iniciatyvą „QualityRights“, buvo atlikti dviejų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimai taikant PSO „QualityRights“ priemonių rinkinį. Remiantis vertinimo išvadomis rengiamos ataskaitos, kuriose pateiktos rekomendacijos bus naudingos vertintoms įstaigoms, siekiant gerinti esamų paslaugų kokybę ir atitiktį šiuolaikiniams žmogaus teisių standartams.

PSO „QualityRights“ vertinimai yra aktualūs ne vien įstaigoms, siekiančioms gerinti paslaugų kokybę ir užtikrinti, kad jos atitiktų šiuolaikinius žmogaus teisių standartus, jie kartu prisideda ir prie to, kad būsima politika, planavimas ir teisės aktų leidybos reforma skatintų ir gerbtų žmogaus teises. Vertinimų metu kartu su rekomendacijomis įstaigoms pateikiamos ir rekomendacijos sisteminiu lygmeniu, kurios yra svarbios siekiant platesnio masto pokyčių. Užtikrinant žmogaus teisių laikymąsi kuriama aplinka, skatinanti kreiptis pagalbos, kai jos išties reikia, o kiekvienas žmogus jaučiasi visaverčiu visuomenės nariu.


PLAČIAU APIE INICIATYVĄ – E. MOKYMŲ PLATFORMOJE


Norinčius plačiau susipažinti su žmogaus teisių bei PSO iniciatyvos „QualityRights“ tema, kviečiame prisijungti prie e. mokymų platformos, kuri suteiks galimybę įvairiapusiškai praplėsti šios srities žinias. Šiuo metu platforma prieinama tik anglų kalba, bet planuojama ateityje ją išversti ir pritaikyti mokymuisi lietuvių kalba. Platformą galima pasiekti paspaudus šią nuorodą https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/policy-law-rights/qr-e-training

8 views

留言


bottom of page