top of page

2021-2030 m. nacionalinis pažangos planas
2020 m. rugsėjo 9 d. Vyriausybė patvirtino 2021–2030 m. nacionalinį pažangos planą (toliau – Planas), kuriuo siekiama nustatyti pagrindinius ateinantį dešimtmetį valstybėje siekiamus pokyčius, užtikrinančius pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos bei saugumo srityse, ir sutelkti finansavimo šaltinius šiems pokyčiams įgyvendinti. Plane numatomi ilgalaikiai strateginiai tikslai, pažangos uždaviniai ir kiekybiniai pažangai matuoti skirti rodikliai su siektinomis reikšmėmis 2030 metams. Plane taip pat numatytos tarpinės rodiklių reikšmės 2025 metams, kurios leis įsivertinti pasiekimus Plano įgyvendinimo laikotarpio viduryje – ar pasiekta pakankama pažanga, ar reikalingos papildomos priemonės ir veiksmai. Strateginiai tikslai įgyvendinami laikantis trijų horizontaliųjų principų: inovatyvumo (kūrybingumo), darnaus vystymosi ir lygių galimybių visiems, kuriais siekiama nuosekliai formuoti visuomenės pažangai svarbias vertybes ir skatinti norimus požiūrio bei elgsenos pokyčius. Iš viso įgyvendinant Planą 2021–2030 m. numatoma investuoti apie 18 mlrd. eurų. Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių finansinių investicijų dalis sudaro apie 82 proc. visų planuojamų investuoti lėšų.


Nuorodos:

Vyriausybės nutarimas dėl Plano patvirtinimo

2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas

1 priedas. Strateginių tikslų, pažangos uždavinių ir poveikio rodiklių sąrašas

2 priedas. Finansinės projekcijos

3 priedas. Sąsajos su „Lietuva 2030“ ir darnaus vystymosi tikslais

2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano pristatymas

Informacijos šaltinis https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas

803 views
bottom of page