• slide
  • slide
  • slide
Apie mus

Lietuvos slaugos specialistų organizacija (LSSO) įkurta 1992 metais gruodžio 19d. Organizacijos tikslas- suvienyti ir atstovauti Lietuvoje dirbančius slaugytojus, bei tuos asmenis, kurie yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su slaugos mokslu ir praktika. Tai nepriklausoma nuo visų politinių partijų ir judėjimų, savanoriška dirbančių, studentų, netekusių darbo, išėjusių į pensiją slaugytojų profesinė sąjunga.

 

Iš LSSO vizijos:

Lietuvos slaugytojai, apjungti slaugos specialistų organizacijos, kalba vieningu slaugos balsu. Mes kalbame gindami visuomenės sveikatos interesus, siekdami, kad prevencija, rūpyba ir slaugymas būtų užtikrinti ir prieinami visiems gyventojams. (...)
Mūsų misija - padėti siekti geresnės sveikatos individams, šeimoms, visuomenei. Bendradarbiaudami tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu mes panaudojame visas slaugos profesijos žinias, entuziazmą, darnumą, siekdami sveikesnio gyvenimo būdo, sveikesnių darbo vietų bei sveikesnių bendruomenių. (...)

LSSO siekia, kad jos veikla būtų grindžiama bendražmogiškosiomis  vertybėmis, o slaugytojai, būdami artimi ir solidarūs, derintųsi prie besikeičiančios aplinkos.

Iš LSSO Įstatų (2008)

1. Profesinė sąjunga Lietuvos slaugos specialistų organizacija (toliau LSSO) yra profesinių sąjungų nustatyta tvarka slaugytojų įsteigta savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija, atstovaujanti ir ginanti slaugytojų profesines, darbo ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus. LSSO yra socialinis partneris – darbuotojų atstovas. (...)

3. (...) LSSO tikslas - atstovauti slaugytojų profesines, darbo, ekonomines teises ir teisėtus interesus, tenkinti viešuosius interesus gerinant visuomenės sveikatos priežiūrą. LSSO savo veikloje nesiekia pelno. Siekdama šiuose įstatuose numatytų tikslų, gali užsiimti leidybine, gamybine - ūkine veikla.

 

LSSO veiklos sritys, tikslai ir uždaviniai (Iš LSSO Įstatų, 2008)

2.1 Veiklos sritys: slaugytojų profesinių darbo, ekonominių, socialinių teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas individualiuose bei kolektyviniuose darbo santykiuose, teisinių paslaugų savo nariams teikimas, savo narių bei kitų darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas, spaudos leidinių leidyba, slaugos mokslo tiriamieji ir taikomieji darbai, kita veikla, glaudžiai susijusi su profesinės sąjungos funkcijomis, nustatytomis įstatymų, kvalifikacijos kėlimu ir slaugos mokslo plėtojimu.

2.2 LSSO veiklos tikslai:

2.2.1 atstovauti ir ginti slaugytojų profesines darbo ekonomines socialines teises bei teisėtus interesus individualiuose darbo santykiuose;

2.2.2.atstovauti slaugytojus kolektyviniuose darbo santykiuose;

2.2.3. kolektyvinėse derybose siekti teisingo apmokėjimo už darbą saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo, geresnių darbo sąlygų ir darbo santykių stabilumo;

2.2.4 padėti savo nariams tinkamai apginti pažeistas teises;

2.2.5. šviesti slaugytojus darbo teisės, organizacinės veiklos ir kitose srityse, padėti jiems kelti savo kvalifikaciją;

2.2.6. skatinti socialinę partnerystę su kitu socialiniu partneriu – darbdaviu;

2.2.7 prieinamomis priemonėmis prisidėti prie socialinės apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo (teikiant pasiūlymus valstybės institucijoms, rengiant bendrus projektus ir panašiai);

2.2.8. bendradarbiauti su kitomis profesinėmis sąjungomis, užsienio šalių ir tarptautinėmis slaugytojų organizacijomis, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarptautines programas;

2.2.9. vykdyti leidybinę, ūkinę konsultacinę veiklą, skatinti slaugos mokslo ir praktikos integraciją, mokslinius tyrinėjimus bei modernių pasiekimų įdiegimą praktikoje;

2.2.10 prieinamomis priemonėmis gali prisidėti prie tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, kultūros, religinių ir etninių vertybių puoselėjimo, visuomenės sveikatos gerinimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, socialinės apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo (teikiant pasiūlymus valstybės institucijoms, rengiant bendrus projektus ir pan.).

2.3 Licenzijuojamai veiklai, numatytai LR įstatymuose, turi būti gauta LR Vyriausybės arba jos pavedimu įgaliotos institucijos išduota licenzija.

2.4 Vykdydama savo veiklą LSSO turi tokias LR Darbo Kodekso ir LR įstatymų numatytas teises:

2.4.1. sudaryti kolektyvines sutartis, kontroliuoti jų vykdymą;

2.4.2. teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

2.4.3. organizuoti ir valdyti streikus ir kitas teisėtas priemones, kurių imtis slaugytojai turi teisę;

2.4.4. teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms;

2.4.5. vykdyti nevalstybinę darbo įstatymo laikymosi priežiūrą ir kontrolę;

2.4.6. saugoti slaugytojų teises reorganizuojant arba restruktūrizuojant ASPĮ;

2.4.7. gauti informaciją iš darbdavio apie jo socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti slaugytojų padėtį;

2.4.8. skųsti teismui darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius teisės normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamo asmens teises;

2.4.9 teikti pasiūlymus valstybės valdžios ir valdymo organams dėl norminių aktų darbo ekonominiais ir socialiniais klausimai priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo;

2.4.10 atstovauti savo nariams ir įstatymų nustatyta tvarka ginti savo ir savo narių teises ir teisėtus interesus valstybės organuose, tame tarpe visose LR teismo institucijose;

2.4.11 sudaryti susitarimus su valstybės valdžios ir valdymo organais;

2.4.12 iš valstybės organų ir organizacijų turi teisę gauti savo veiklai reikalingą informaciją ekonominiais ir socialiniais klausimais, kurią valstybės organai ir organizacijos privalo pateikti įstatymo numatytais terminais;

2.4.13 siūlyti traukti atsakomybėn pareigūnus, kurie pažeidžia darbo įstatymus, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinės sutarties ar kitų tarpusavio susitarimų;

2.4.14 rengti susirinkimus taip pat įstatymo numatyta tvarka organizuoti mitingus, demonstracijas ir kitus masinius renginius;

2.4.15 siekiant slaugos mokslo ir pažangios slaugos praktikos gali pakviesti ekspertus iš tarptautinių organizacijų;

LSSO tarptautinė narystė

LSSO - tarptautinių slaugytojų organizacijų narė:

Tarptautinės slaugytojų tarybos- TST- pilnateisė narė (nuo 1994 m.)
Europos slaugytojų asociacijų federacijos- ESAF- pilnateisė narė (nuo 1996 m.)
Europos nacionalinių slaugytojų ir akušerių asociacijų Forumo prie Pasaulinės sveikatos organizacijos pilnateisė narė (nuo 1997 m.).

LSSO turi savo atstovą Europos slaugos mokslinių tyrėjų grupėje (WENR)

Pagrindinės LSSO veiklos kryptys:

Organizacinės veiklos plėtojimas;
Slaugos mokslo ir praktikos vystymas;
Socialinė - ekonominė slaugytojų gerovė

LSSO veiklos kryptys ir prioritetai  
(iš LSSO veiklos strategijos 2009-2012m.):

Strateginės veiklos kryptys:


- Pažangios veiklos plėtojimas vienijant slaugytojų bendruomenę;
- Socialinės jėgos ir partnerystės stiprinimas;
- Darbo socialinių sąlygų gerinimas;
- Bendradarbiavimo plėtra;
- Slaugos mokslo ir tyrimais pagrįstos praktikos plėtojimas;
- Visuomenės sveikatos priežiūros gerinimas;
- Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra.

Organizacinės veiklos prioritetai: 

- LSSO veiklos aktyvinimas visuose struktūriniuose padaliniuose;
- Nuoseklus dalyvavimas sveikatos politikoje;
- Slaugytojų bendruomenės interesų atstovavimas;
- Socialinio dialogo bei partnerystės stiprinimas;
- Narių švietimas;
- Narystės didinimas ir ekonomikos stiprinimas;

Profesinės veiklos prioritetai

- Bendradarbiaujant su politikais, Vyriausybės institucijomis, atliksime veiksmus, kurie apims:
- Teisinį profesijos reguliavimą bei savireguliaciją;
- Slaugos mokslą bei slaugos mokslinių tyrimų plėtrą;
- Tyrimais pagrįstą slaugos kompetencijų plėtrą;
- Slaugos paslaugų plėtrą bei finansavimą;
- Žinojimo, gebėjimų ir motyvacijos ugdymą;
- Lyderystę slaugoje;

Dalyvausime tarptautiniuose renginiuose.

LSSO politinės įtakos pagrindas yra santarvė, solidarumas, prioritetų supratimas ir derinimas visų struktūrų lygmenyse.